เกษตรอินทรีย์จึงเป็นอีกหนทางเลือกหนึ่งของคนที่ยังรักษาสุขภาพตนเองในยุคสมัยนี้ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าคนหรือสัตว์